Inici del Contingut

Objectius formatius

  • Conèixer i saber aplicar la metodologia científica en la investigació biomèdica. Aprendre a treballar al laboratori, integrant-se en un grup científic i participant en totes les seues activitats.
  • Desenvolupar habilitats de treball i relacions interpersonals en un entorn laboral, i conèixer l'organització de centres d'investigació i empreses de biomedicina.
  • Saber aplicar transversalment els coneixements i habilitats adquirides en la resolució de problemes de patologia humana.
  • Treball de fi de grau: matèria transversal el treball de la qual es farà associat a diferents matèries.
  • Interpretar la informació cientificotècnica amb un sentit crític, i ser capaç de fer presentacions basades en aquesta informació i elaborar hipòtesis de treball.
  • Utilitzar eines i tècniques de la informació i la comunicació per a l'anàlisi de dades i l'elaboració d'informes orals i escrits i altres activitats formatives i professionals.
  • Conèixer i utilitzar adequadament el vocabulari cientificotècnic propi dels diferents àmbits de la biomedicina. Ser capaç d'escriure informes comprensibles sobre el treball realitzat, amb una justificació basada en els coneixements teoricopràctics aconseguits.
  • Utilitzar el mètode científic per analitzar dades i dissenyar estratègies experimentals relacionades amb la biomedicina.
  • Exposar públicament un treball científic.